دوره و شماره: دوره 38.2، شماره 1.1 - شماره پیاپی 1، خرداد 1401، صفحه 1-166 

پژوهشی

مطالعه عددی رفتار ناهمسان ماسه در شرایط زهکشی شده

صفحه 3-14

10.24200/j30.2021.57689.2927

هادی محمدزاده رومیانی؛ محمدجواد صفاریان؛ رضا ذاکری؛ حمیدرضا رازقی؛ حامد آبده کیخا


طرح اختلاط بهینه‌ی بتن سبک سازه‌یی دربرابر حرارت بالا

صفحه 69-78

10.24200/j30.2021.57982.2955

محمدقاسم پناهی؛ حسن استادحسین؛ علی میرزایی؛ امیرحسین باغبانی