دوره و شماره: دوره 2-27، شماره 4، مهندسی عمران، بهمن 1390، صفحه 1-156 
تأثیر زبری سطح روی الگوی توزیع سرعت سیال درون شکستگی سنگی

صفحه 21-28

مرتضی جوادی اصطهباناتی؛ مصطفی شریف زاده؛ کورش شهریار؛ مجتبی مهرجویی


تعیین ضریب دبی سرریزهای کناری منقاری بااستفاده از اطلاعات آزمایشگاهی وسطرجدید مدل شبکه‌های عصبی

صفحه 85-92

عبدالرضا کبیری سامانی؛ سیدرضا حجازی طاقانکی؛ مسعود آقاجان عبداله؛ حجت اسماعیلی


بررسی رفتار خاک اطراف گروه شمع تحت بار جانبی در ماسه

صفحه 93-101

مسعود حاجی علیلوی بناب؛ حبیب آذرنیا شاهگلی؛ محمدحسین محصل