دوره و شماره: دوره 2-27، شماره 2، مهندسی عمران، خرداد 1390، صفحه 1-142 
مطالعه‌ی اثرات ساختگاه در آبرفت‌های مجاور بندر ماهشهر

صفحه 43-53

سیدمجدالدین میرمحمدحسینی؛ مژده اسدالهی پژوه