دوره و شماره: دوره 2-27، شماره 1، مهندسی عمران، فروردین 1390، صفحه 1-148 
کاربرد عملی نتایج C‌P‌T در ارزیابی نشست پی‌ها

صفحه 75-85

مینا ملک دوست پیشکناری؛ ابوالفضل اسلامی