دوره و شماره: دوره 2-29، شماره 4، مهندسی عمران، اسفند 1392، صفحه 1-157 

یادداشت فنی

اپسیلون به‌عنوان شاخصی از شکل طیف شتاب‌نگاشت

صفحه 109-115

محسن غفوری آشتیانی؛ مهدی موسوی؛ علیرضا آذربخت