دوره و شماره: دوره 2-29، شماره 3، مهندسی عمران، آذر 1392، صفحه 1-149