دوره و شماره: دوره 37.2، شماره 2.1 - شماره پیاپی 2، شهریور 1400، صفحه 1-150 
ارزیابی قابلیت اعتماد ترکیب بارهای شامل بار باد در آیین‌نامه بارگذاری ایران

صفحه 11-18

10.24200/j30.2020.54912.2685

آرمان کاکایی؛ محمد رشید سلیمی؛ روشنک آماده؛ کامران نوبخت وکیلی؛ آزاد یزدانی


یادداشت فنی

شبیه سازی عددی تولید موج در یک تانک دارای حرکت دیواره و کف

صفحه 113-119

10.24200/j30.2020.54710.2663

حامد اختری شیشوان؛ ایرج میرزایی؛ نادر پورمحمود؛ سلیمان حمزه پور