دوره و شماره: دوره 2-30، شماره 1.2 - شماره پیاپی 1، مهندسی عمران، اردیبهشت 1393 
اثر مؤلفه‌های دورانی زلزله در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی با احتساب اندرکنش سد و مخزن

صفحه 81-93

لیلا کلانی ساروکلایی؛ بهرام نوائی نیا؛ جواد واثقی امیری؛ حمیدرضا توکلی


یادداشت فنی

مدل‌سازی پالس غالب رکوردهای نزدیک گسل ایران طی زلزله‌های طبس (۱۹۷۸) و بم (۲۰۰۳)

صفحه 107-116

سیدروح اله حسینی واعظ؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ محمدکاظم شربتدار؛ حسین نادرپور؛ علی خیرالدین