دوره و شماره: دوره 2-30، شماره 1.1 - شماره پیاپی 1، مهندسی عمران، فروردین 1393، صفحه 3-161 
کاربرد روش تحلیل زمان دوام در طراحی و ارزیابی سازه‌های دریایی در مقابل نیروی امواج تصادفی

صفحه 109-118

حمید متین نیکو؛ مصطفی زین الدینی؛ همایون استکانچی؛ سید مهدی اندرامی