دوره و شماره: دوره 2-30، شماره 4.1 - شماره پیاپی 4، دی 1393، صفحه 1-160 
تجزیه و تحلیل پارامتریک سد انحرافی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

صفحه 13-24

سعید میرزائی فیلستان؛ فرزین سلماسی؛ داود فرسادی زاده؛ هادی اورنقی