دوره و شماره: دوره 32.2، شماره 1.1 - شماره پیاپی 1، خرداد 1395، صفحه 1-164 

پژوهشی

ارزیابی آسیب در اتصالات قاب خمشی به کمک تبدیل هیلبرت- هوآنگ

صفحه 3-11

غلامرضا قدرتی امیری؛ مهیار طالب زاده؛ میثم طالبی؛ زهرا تبریزیان


تاثیر بهسازی خاک بر رفتار لرزه یی دیوارهای ساحلی سپری در ساختگاه مستعد روانگرایی

صفحه 55-67

اشرف ذکری؛ محمدحسین امین فر؛ عباس قلندرزاده؛ محمدعلی لطف الهی یقین؛ پویان قاسمی