دوره و شماره: دوره 32.2، شماره 4.2 - شماره پیاپی 4، اسفند 1395، صفحه 1-150 

یادداشت فنی

بررسی آزمایشگاهی اثر رطوبت و نسبت تزریق فوم بر روی به‌عمل‌آوری خاک در تونل‌سازی با E‌P‌B-T‌B‌M

صفحه 89-97

صادق طریق ازلی؛ محمد غفوری؛ غلامرضا لشگری پور؛ جعفر حسن پور