دوره و شماره: دوره 32.2، شماره 4.1 - شماره پیاپی 4، اسفند 1395، صفحه 1-146 

پژوهشی

برآورد تبخیر از مخزن سد دوستی با توسعه و کاربرد روشی جدید مبتنی بر بیلان انرژی

صفحه 3-10

میثم مجیدی خلیل آباد؛ امین علیزاده؛ علیرضا فرید حسینی؛ مجید وظیفه دوست


بررسی اندرکنش گروه شمع با گسلش معکوس

صفحه 31-38

محمد داودی؛ محمدکاظم جعفری؛ فاطمه احمدی