دوره و شماره: دوره 31.2، شماره 3.2 - شماره پیاپی 3، آذر 1394، صفحه 1-142 
آنالیز سازه‎ای منارهای تاریخی آجری ایرانی

صفحه 49-58

مهرداد حجازی؛ سیدمحمد مویدیان؛ مریم داعی