دوره و شماره: دوره 31.2، شماره 3.1 - شماره پیاپی 3، مهر 1394، صفحه 1-158 

پژوهشی

بررسی اثرناهمگونی ذاتی خاک در پایداری درازمدت شیروانی‌های خاکی

صفحه 3-17

رضا جمشیدی چناری؛ حسن کامیاب فرح بخش؛ مسعود زمان زاده


بررسی اصطکاک منفی در شمع قائم و مایل منفرد با استفاده از مدل‌سازی عددی

صفحه 31-37

محمدمهدی حاجی طاهری ها؛ محمود حسنلو راد؛ ابوالفضل اسلامی


ارزیابی ارتعاش تیرها با استفاده از چند‌جمله‌یی‌های متعامد مُفسر

صفحه 83-92

رحمان جعفری؛ علی فرازنده؛ علی نیکخو؛ فیاض رحیم زاده رفوئی


بررسی مقاومت شکست مخلوط‌های آسفالتی اصلاح‌شده با استفاده از آزمایش نیم‌دیسک تحت بار خمشی

صفحه 129-135

حمید بهبهانی؛ محمدرضا محمدعلیها؛ سمیه آقاجانی شهریور؛ حسن آسایش زارچی