دوره و شماره: دوره 31.2، شماره 4.2 - شماره پیاپی 4، اسفند 1394، صفحه 1-168 
بررسی اثر انعطاف‌پذیری پوشش سازه ی زیرزمینی بر پاسخ شتاب سطح زمین

صفحه 79-89

محمدحسن بازیار؛ مسعود رابطی مقدم؛ دانگ سوکیم؛ یون ووک چوو