دوره و شماره: دوره 31.2، شماره 1.2 - شماره پیاپی 1، فروردین 1394، صفحه 1-152 
بررسی رفتار تنش ـ اتساعی ماسه‌ی انزلی

صفحه 13-20

علیرضا حاجیانی بوشهریان؛ مهدی ویس کرمی؛ علیرضا وثوقی؛ مقداد حمیدزاده