دوره و شماره: دوره 31.2، شماره 1.1 - شماره پیاپی 1، فروردین 1394، صفحه 1-152 

پژوهشی

توسعه‌ی نرم‌افزار تحلیل دینامیکی غیرخطی سیستم سد بتنی ـ مخزن ـ فونداسیون ناپیوسته با شرایط مرزی جاذب و متحرک

صفحه 3-15

عادل فردوسی؛ احمدرضا مصطفی قره باغی؛ محمدتقی احمدی؛ محمدرضا چناقلو؛ مهرداد امامی تبریزی


بررسی تأثیر اسلامپ بتن در ظرفیت کششی شمع بتنی درجا

صفحه 51-60

عیسی شوش پاشا؛ رضا نورزاد؛ غیاث الدین مظفری


مشخصات دینامیکی عرشه‌ی مرکب اگزودرمیک با استفاده از تابع پاسخ بسامدی

صفحه 61-70

حامد الهیاری؛ مهدی دهستانی؛ مرتضی حسینعلی بیگی؛ بهرام نوائی نیا؛ ابراهیم رحمانی


یادداشت فنی

بررسی اثر سیستم‌های عمل‌آوری در خواص مهندسی و دوام بتن‌های حاوی زئولیت

صفحه 113-118

علی اکبر رمضانیانپور؛ سیده رحیمه موسوی؛ موسی کلهری