دوره و شماره: دوره 31.2، شماره 2.2 - شماره پیاپی 2، شهریور 1394، صفحه 1-144 
تأثیر شکل دیواره‌ی تبدیل‌های واگرا در خصوصیات پرش هیدرولیکی

صفحه 57-62

حجت صادقی؛ رسول دانشفراز؛ جواد بهمنش؛ محمدرضا نیک پور


یادداشت فنی

اثر تراکم خاک در رانش دینامیکی وارد بر کوله‌ی پل‌های یکسره و مجزا

صفحه 63-68

سیدمجدالدین میرمحمدحسینی؛ فاطمه خطیبی


بررسی خواص ژئومکانیکی مصالح درشت‌دانه با درنظرگرفتن سطح تنش

صفحه 109-119

علی قربانی؛ مهدی ویس کرمی؛ سیدمحمدرضا علوی پور